โจทย์ 3 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 3 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 3

ดำจับกินขาวที่ 1