โจทย์ 3 ขาวจับกินดำ

โจทย์ระดับ Advance

 โจทย์  3 ขาวจับกินดำ

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 3   แผนลดลมดำ

ขาว 1      ตัดดำสองเม็ดออกจากกลุ่ม

ดำ 2        อาตาริขาว 1

ขาว 3      ต่อลงไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 4        ต่อลงตามมาอาตาริ

ขาว 5      เบียดขู่เชื่อมหมาก

ดำ 6        อาตาริขาว 5 ปิดไม่ให้เชื่อม

ขาว 7      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 8        เชื่อมหมากรักษาแผล

ขาว 9      ปิดลมหายใจดำ

ขาวรัดลม

ขาว 1      ต่อลมหายใจพร้อมขู่จับกินดำ

ดำ 2        ปิดลมหายใจขาวกลับพร้อมขู่สร้างห้อง

ขาว 3      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 4        ต่อลงปิดไม่ให้ขาว 3 เชื่อมกลับได้

ขาว 5      เบียดขู่เชื่อมหมากขาว 3

ดำ 6        เชื่อมหมากอาตาริขาว 3