โจทย์ 29 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 29 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 29

ดำจับกินขาวที่ 1