โจทย์ 28 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 28 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 28

ดำจับกินขาวที่ 1