โจทย์ 27 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 27 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 27

ดำจับกินขาวที่ 1