โจทย์ 26 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  26 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 26

ดำ 1 เดินตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2 เชื่อมกลับบนเส้นหนึ่ง

ดำ 3 อาตาริขาวบังคับให้ขาวกิน

ขาว 4 จับดำ 3 กิน

ดำ 5 อาตาริขาวบังคับให้ขาวกิน

ขาว 6 จับดำ 5 กิน

ดำ 7 อาตาริขาวบังคับให้ขาวกิน

ขาว 8 จับดำ 7 กิน

ดำ 9 อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 10 เชื่อมรักษาแผล

ดำ 11 อาตาริขาวอีกหนึ่งเม็ด

 

กลายเป็นโคะ

ดำ 1 ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2 เดินเชื่อมกับกลุ่มภายนอกบนเส้นหนึ่ง

ดำ 3 อาตาริขาวบังคับให้ขาวกิน

ขาว 4 จับดำ 3 กิน

ดำ 5 อาตาริขาว จับกินเพื่อสร้างห้องและขู่เปิดโคะ

ขาว 6 ปิดไม่ให้ดำขยายออก

ดำ 9 จับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 10 สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 11 เดินแทนที่ดำ 7 เปิดโคะเพื่อสร้างห้องรอด