โจทย์ 26 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 26 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 26

ดำจับกินขาวที่ 1