โจทย์ 25 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 25 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 25

ดำจับกินขาวที่ 1