โจทย์ 239 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 239 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 239

ดำจับกินขาวที่ 1