โจทย์ 238 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 238 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 238

ดำจับกินขาวที่ 1