โจทย์ 237 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 237 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 237

ดำจับกินขาวที่ 1