โจทย์ 24 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 24 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 24

ดำจับกินขาวที่ 1