โจทย์ 24 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  24 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 24

ดำ 1 เดินแย่งตำแหน่งที่จะเป็นกำแพงห้องของขาว

ขาว 2 ปิดไม่ให้ดำ 1 หนีออกไป

ดำ 3 เบียดหนีออกข้างนอก

ขาว 4 อาตาริดำ 1

ดำ 5 เชื่อมไม่ให้ถูกกิน

ขาว 6 อาตาริดำทั้งสามเม็ด

ดำ 7 อาตาริกลับ

ขาว 8 จับกินดำทั้งสามเม็ด

 

รูปต่อเนื่อง

ดำ 1 วางสกัดจุดและปิดลมหายใจของขาว

ขาว 2 ปิดลมหายใจอาตาริดำสามเม็ดเพื่อจับกินเนื่องจากตัวเองเหลือลมหายใจแค่สองลมหายใจ

ดำ 3 อาตาริขาวเม็ดบนเส้นหนึ่งทำให้ขาวตายเนื่องจากมีแค่ห้องเดียว

 

ดำผิดพลาด

ดำ 1 เดินปิดไม่ให้ขาวขยายพื้นที่ในการสร้างห้องได้

ขาว 2 ปิดไม่ให้ดำเบียดเข้ามาได้อีกพร้อมทั้งสร้างห้อง

ดำ 3 เบียดเข้าไปพร้อมปิดลมหายใจของขาว

ขาว 4 อาตาริดำ 3 พร้อมสร้างห้องทำให้สมบูรณ์

ดำ 5 อาตาริขาวทั้งกลุ่ม

ขาว 6 จับกินดำ 3

ดำ 7 อาตาริขาว 6 เพื่อเปิดโคะ

ขาว 8 อาตาริดำสามเม็ดทำให้รอดไปโดยปริยาย