โจทย์ 236 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 236 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 236

ดำจับกินขาวที่ 1