โจทย์ 235 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 235 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 235

ดำจับกินขาวที่ 1