โจทย์ 233 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 233 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 233

ดำจับกินขาวที่ 1