โจทย์ 232 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 232 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 232

ดำจับกินขาวที่ 1