โจทย์ 231 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 231 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 231

ดำจับกินขาวที่ 1