โจทย์ 230 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 230 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 230

ดำจับกินขาวที่ 1

http://tamilzhabeverages.com/nsa-digital/my-tinder-dating-experiment-zoosk-first-date-ideas/