โจทย์ 228 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 228 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 228

ดำจับกินขาวที่ 1