โจทย์ 227 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 227 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 227

ดำจับกินขาวที่ 1