โจทย์ 226 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 226 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 226

ดำจับกินขาวที่ 1