โจทย์ 225 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 225 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 225

ดำจับกินขาวที่ 1