โจทย์ 224 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 224 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 224

ดำจับกินขาวที่ 1