โจทย์ 222 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 222 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 222

ดำจับกินขาวที่ 1