โจทย์ 221 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 221 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 221

ดำจับกินขาวที่ 1