โจทย์ 220 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 220 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 220

ดำจับกินขาวที่ 1