โจทย์ 219 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 219 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 219

ดำจับกินขาวที่ 1