โจทย์ 218 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 218 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 218

ดำจับกินขาวที่ 1