โจทย์ 22 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 22 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 22

ดำจับกินขาวที่ 1