โจทย์ 217 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 217 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 217

ดำจับกินขาวที่ 1