โจทย์ 216 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 216 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 216

ดำจับกินขาวที่ 1