โจทย์ 215 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 215 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 215

ดำจับกินขาวที่ 1