โจทย์ 214 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 214 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 214

ดำจับกินขาวที่ 1