โจทย์ 213 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 213 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 213

ดำจับกินขาวที่ 1