โจทย์ 212 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 212 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 212

ดำจับกินขาวที่ 1