โจทย์ 211 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 211 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 211

ดำจับกินขาวที่ 1