โจทย์ 21 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 21 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 21

ดำจับกินขาวที่ 1