โจทย์ 209 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 209 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 209

ดำจับกินขาวที่ 1