โจทย์ 208 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 208 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 208

ดำจับกินขาวที่ 1