โจทย์ 207 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 207 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 207

ดำจับกินขาวที่ 1