โจทย์ 206 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 206 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 206

ดำจับกินขาวที่ 1