โจทย์ 205 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 205 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 205

ดำจับกินขาวที่ 1