โจทย์ 204 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 204 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 204

ดำจับกินขาวที่ 1