โจทย์ 203 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 203 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 203

ดำจับกินขาวที่ 1