โจทย์ 202 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 202 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 202

ดำจับกินขาวที่ 1