โจทย์ 201 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 201 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 201

ดำจับกินขาวที่ 1