โจทย์ 20 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 20 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 20

ดำจับกินขาวที่ 1