โจทย์ 2 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 2 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 2

ดำจับกินขาวที่ 1