โจทย์ 199 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

 

โจทย์ 199 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 199

ดำจับกินขาวที่ 1